MHD-14H 4 ช่องWD1+1 ช่อง720P
 
 
ระบบบันทึกภาพ 2 กล้อง พร้อมหน้าจอ 7 นิ้ว
เซิร์ฟเวอร์ MDVR  5ch ออฟไลน์
เครื่องบันทึก MDVR รองรับ 5ch ออฟไลน์
เซิร์ฟเวอร์ MDVR 5CH ออนไลน์
เซิร์ฟเวอร์ MDVR 4ch ออนไลน์
เซิร์ฟเวอร์ MDVR 12ch Online